భయమంతయు దేహమునకె

పధ్యం:: 

భయమంతయు దేహమునకె 
భయ ముడిగిన నిశ్చయంబు పరమాత్మునకే 
లయమంతయు జీవునకే 
జయమాత్మకు ననుచు జగతిఁ జాటుర వేమా

తాత్పర్యము: 
సంశయం, భయం అన్నీ శరీరానికే. వాటిని విడిచి పెడితే ఆత్మ సాక్షాత్కారమవుతుంది. లయము పొందేది జీవుడే. ఆత్మ నిత్యమైనది. దానినెప్పుడు విజయం వరిస్తుంటుంది.