భూమి నాది యనిన భూమి ఫక్కున నవ్వు

పధ్యం:: 

భూమి నాది యనిన భూమి ఫక్కున నవ్వు 
దాన హీనుఁ జూచి ధనము నవ్వు 
కదన భీతుఁ జూచి కాలుఁడు నవ్వును 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ 

తాత్పర్యము: 
శాశ్వతంగా భూమిపై జీవించలేని మానవుడు ఈ భూమి నాది... నాది అంటే భూమి నవ్వుతుంది.దానం చేయని వాడిని చూసి ధనం నవ్వుతుంది. యుద్ధమంటే పారిపోయే వాడిని చూసి యముడు కూడా నవ్వుతాడు.