భూమిలోన బుట్టు భూసారమెల్లను

పధ్యం:: 

భూమిలోన బుట్టు భూసారమెల్లను 
తనువులోన బుట్టు తత్త్వమెల్ల 
శ్రమలోన బుట్టు సర్వంబు తానౌను 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ 

తాత్పర్యము: 
ఈ ప్రపంచం నుంచే సమస్త చరాచర జీవకోటి జన్మిస్తుంది. మానవుడి ఉనికిలో నుంచే చైతన్యం ఉద్భవిస్తుంది. శ్రమలో నుంచే సర్వం ఉత్పన్నమవుతుంది. శ్రమించనిదే సృష్టిసాగదు. శ్రమంలో నుంచే సంపద వస్తుంది.