రూపువంక పేరు రూఢిగా నిలుచును

పధ్యం:: 

రూపువంక పేరు రూఢిగా నిలుచును 
పేరువంక క్రియలు పెనగుచుండు 
నాశమౌను తుదకు నామరూప క్రియల్‌ 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

తాత్పర్యము: 
మానసిక ధ్యానంవలన దివ్యత్వమును పొందవచ్చును. కానీ, ఏదో ఒక రూపం నిర్మించి పేరుపెట్టి, ఆర్భాటంగా పూజలు చేస్తే లాభంలేదు.