లోభమోహములను ప్రాభవములు తప్పు

పధ్యం:: 

లోభమోహములను ప్రాభవములు తప్పు 
తలచిన పనులెల్ల తప్పి చనును 
తానొకటి దలచిన దైవమొండగుచుండు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ 

తాత్పర్యము: 
లోభము, మోహము కలవారికి గొప్పతనము దక్కదు. అట్టివారు తలచిన పనులు జరగవు. తానొకటి తలచిన, దైవమొకటి తలచుననుట ఎరిగినదే కదా!