వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండు

పధ్యం:: 

వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండు 
తలచి తలపకుండు తాను యోగి 
మనుజవరులచేత మణిపూజ గొనుచుండు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

తాత్పర్యము: 
జ్ఞాని, మోక్ష ధర్మములు వినియు విననట్లును, తత్వమును చూచిచు చూడనట్లును, దేవుని తలచియు తలపనట్లు ఉండును. అట్టి జ్ఞానిని అందరూ పూజిస్తారు.