వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక

పధ్యం:: 

వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక 
ఘృతము కోరునట్టి యతని భండి 
తాను దైవమయ్యు దైవంబు దలచును 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

తాత్పర్యము: 
వెన్నను చేతలో పట్టుకుని నెయ్యి చేసే విధానము తెలియక నేతికై బాధపడే వానివలె, జనుడు తనలోనే భగవంతుడున్నాడని తెలుసుకోలేక అతనెక్కడో ఉన్నాడని వెదకుచూ తికమక పడుతుంటాడు.