వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు

పధ్యం:: 

వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు 
వేషదోషములొక విధయె యగును 
రట్టుకాదె మునుపు రావణు వేషంబు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

తాత్పర్యము: 
వేషం వేసి నటించడం కూడా మోసం చేయడమే. అలాంటి వారిని నమ్మకూడదు. రావణుడంతటి గొప్పవాడు కూడా వేషం వేసి సీతను అపహరించి అపకీర్తి పాలయ్యాడు