వ్రాతకంటె హెచ్చు పరమీదు దైవంబు

పధ్యం:: 

వ్రాతకంటె హెచ్చు పరమీదు దైవంబు 
చేతకంటె హెచ్చు వ్రాత లేదు 
వ్రాత కజుడు కర్త చేతకు దాకర్త 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

తాత్పర్యము: 
చేసుకున్న దానికన్నా చిన్నమెత్తు దేవుడు కూడా ఇవ్వలేడు. దీనినే లోకులు బ్రహ్మవాతలంటారు. తల వ్రాతకు బ్రహ్మదేవుడు కర్త కావచ్చు గానీ, తన చేతకు నరుడు తానే కర్త.