శాంతమే జనులను జయమునొందించును

పధ్యం:: 

శాంతమే జనులను జయమునొందించును 
శాంతముననె గురువు జాడ తెలియు 
శాంత భావ మహిమ జర్చింపలేమయా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

తాత్పర్యము: 
శాంత స్వభావం ఉంటే దేనినైనా సాధించవచ్చు. శాంతంతోనే గురువులు గొప్పవారయ్యారు. శాంత గుణం మహిమను వర్ణించలేము.