గాడిద గుడ్డు పెడుతుందా? గద్ద పిల్లను కంటుందాన్నట్టు

కొన్ని కొన్ని అసాధ్యాలను గురించి స్పష్టం చేసేటప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. గాడిద గుడ్డు పెట్టడం, గద్ద నేరుగా పిల్లను కనడం సృష్టిలో జరిగే పనికాదు. అలాగే ఎదురుగా ఉన్న పని అసంభవం అని చెప్పాల్సివచ్చినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడుతుంటారు.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net