బ్రహ్మఘటము మేను ప్రాణంబు తగగాలి

పధ్యం:: 

బ్రహ్మఘటము మేను ప్రాణంబు తగగాలి 
మిత్రచంద్ర శిఖులు నేత్రచయము 
మఱియు బ్రహ్మమనగ మహిమీద లేదయా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

తాత్పర్యము: 
బ్రహ్మం అంటే ఏదో తెలియని తత్వం కాదు. మానవ దేహమే బ్రహ్మ స్వరూపం. గాలి ప్రాణం. కళ్లే సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని. మానవుడే బ్రహ్మమని సాధనతో తెలుసుకోవాలి.