నా కవితావాణీ – ౧

చిరుగాలి చిన్నదైన పొందే అనుభూతి గొప్పది
అలాగే నువ్వు చూసే చిరు చూపైన నేను పొందే అనుభూతి అనిర్వచనీయమయినది
నిన్ను చూస్తూ ఉన్న ప్రతి క్షణం నీ ప్రతిబింబాన్ని నా కళ్ళలో దాచుకుంటాను
కానీ నువ్వు కనుమరుగయ్యాక ఆ ప్రతిబింబం నీరుగా మారి నా చెక్కిలి ని తాకుతానంటుంది
అలా చేస్తే ఎక్కడ నీ రూపాన్ని నా కనులు మరుస్తాయోనని
వాటిని అక్కడే దాచి ఉంచి ఆ బాధను అనుభవిస్తున్నాను చెలి ………