నా కవితావాణీ – ౨

నీవు లేక చీకటి అయినది నా జీవితం కానీ
నీ రాక తో వెలుగు నింపు తావని ఎదురు చూస్తున్న నాకు
ఇక ఆ చేకటి నే చెలిమిని చేసి
నన్ను ఆ నిశీధి లోనే ఉంచి నాకు ఉషోదయం లేకుండా చేయకే సఖి !!!!!!!