నా కవితావాణీ – ౩

నా కనులతో నీవు లేని కలను కనని నేను
నీవు లేని కలను కలనే భావించని నాకు
ఇక నీ చూపే ఒక కలను చేసి వెళితే
నీ రూపాన్ని మరవకుండా ఉండటానికి
నేను ఇక శాశ్వత నిద్ర లోనే ఉంటాను నా చిరకాల స్వప్నమా!!!!!