ఇముము విరిగితే అతక వచ్చును గాని, మనసు విరిగితే అతకలేము.